TAGek

TAG Leírás
<!--...--> Komment
<!DOCTYPE>  Dokumentum típus megadása
<a> Ugrópont, hiperlink
<abbr> Rövidítés magyarázat
<acronym> Not supported in HTML5. Use <abbr> instead.
Defines an acronym
<address> Defines contact information for the author/owner of a document
<applet> Not supported in HTML5. Use <embed> or <object> instead.
Defines an embedded applet
<area> Image-map-en terület definiálása
<article> Cikk terület definiálása. Konténer
<aside> Látható megjegyzés jelölő
<audio> Audio elem 
<b> Félkövér jelölő, ha nem muszáj ezt már NE!
<base> Minden relatív hivatkozás URL-jét és Target-ét állíthatja
<basefont> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Specifies a default color, size, and font for all text in a document
<bdi> Isolates a part of text that might be formatted in a different direction from other text outside it
<bdo> Szöveg kiírási irány megadása
<big> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines big text
<blockquote> Idézet
<body> Dokumentum törzs
<br> Sortörés
<button> Gomb
<canvas> Rajzoló felület
<caption> Táblázat felirat
<center> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines centered text
<cite> Alkotás címének megadása
<code> Kód jelölő, tartalomtípus
<col> Oszlop jelölő a colgroup-on belül 
<colgroup> Oszlopcsoport jelölő táblázatnál
<data> Nem megjelenő, gép számára küldendő adat jelölő
<datalist> Input tag-re előre definiált értékek, pl. lenyíló menünél
<dd> Egy dl elem magyarázata
<del> Törölt szöveg elem jelölője
<details> Plusz információk, amit a használó nyithat, zárhat
<dfn> Szövegmagyarázat
<dialog> Dialógus
<dir> Not supported in HTML5. Use <ul> instead.
Defines a directory list
<div> Konténer definiálás
<dl> Leírás lista
<dt> Leírás lista eleme
<em> Kiemelet szöveg
<embed> Konténer egy nem HTML alkalmazásnak
<fieldset> Elemek csoportja a Form-on belül
<figcaption> Aláírás Figure elemhez
<figure> Kép jelölő
<font> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines font, color, and size for text
<footer> Lábléc jelölő, konténer
<form> Form jelölő
<frame> Not supported in HTML5.
Defines a window (a frame) in a frameset
<frameset> Not supported in HTML5.
Defines a set of frames
<h1> to <h6> Címsorok
<head> Dokumentum fejrésze
<header> Fejléc jelölő, konténer
<hr> Tematikus elválasztó a tartalmak között (pl. vizszintes vonal)
<html> Dokumentum gyökér jelölője
<i> Defines a part of text in an alternate voice or mood
<iframe> iFrame definiálás
<img> Kép
<input> Bevitel vezérlő
<ins> Defines a text that has been inserted into a document
<kbd> Beviteli adat jelölő, tartalom típus
<label> Input elem cimkéje
<legend> Defines a caption for a <fieldset> element
<li> Listaelem
<link> Külső forrás megadása, pl. CSS állomány
<main> Specifies the main content of a document
<map> Kép térkép
<mark> Defines marked/highlighted text
<meta> Metaadatok a HTML dokumentumról, pl karakterkódolás
<meter> Defines a scalar measurement within a known range (a gauge)
<nav> Navigáció tartalomelem, konténer
<noframes> Not supported in HTML5.
Defines an alternate content for users that do not support frames
<noscript> Kliens scriptet nem támogató böngészőknél ez jelenik meg
<object> Defines an embedded object
<ol> Defines an ordered list
<optgroup> Defines a group of related options in a drop-down list
<option> Defines an option in a drop-down list
<output> Defines the result of a calculation
<p> Defines a paragraph
<param> Defines a parameter for an object
<picture> Defines a container for multiple image resources
<pre> Defines preformatted text
<progress> Represents the progress of a task
<q> Defines a short quotation
<rp> Defines what to show in browsers that do not support ruby annotations
<rt> Defines an explanation/pronunciation of characters (for East Asian typography)
<ruby> Defines a ruby annotation (for East Asian typography)
<s> Defines text that is no longer correct
<samp> Kimenet jelölő, tartalomtípus.
<script> Kliens oldali script jelölő. pl. JavaScript
<section> Defines a section in a document
<select> Defines a drop-down list
<small> Defines smaller text
<source> Defines multiple media resources for media elements (<video> and <audio>)
<span> Defines a section in a document
<strike> Not supported in HTML5. Use <del> or <s> instead.
Defines strikethrough text
<strong> Defines important text
<style> Defines style information for a document
<sub> Defines subscripted text
<summary> Defines a visible heading for a <details> element
<sup> Defines superscripted text
<svg> Defines a container for SVG graphics
<table> Defines a table
<tbody> Groups the body content in a table
<td> Defines a cell in a table
<template> Defines a template
<textarea> Defines a multiline input control (text area)
<tfoot> Groups the footer content in a table
<th> Defines a header cell in a table
<thead> Groups the header content in a table
<time> Defines a date/time
<title> Defines a title for the document
<tr> Defines a row in a table
<track> Defines text tracks for media elements (<video> and <audio>)
<tt> Not supported in HTML5. Use CSS instead.
Defines teletype text
<u> Defines text that should be stylistically different from normal text
<ul> Defines an unordered list
<var> Defines a variable
<video> Defines a video or movie
<wbr> Defines a possible line-break